Hyttetomter

Vi har et variert utvalg av hyttetomter. Ta gjerne direkte kontakt med oss dersom du er interessert i feste av hyttetomt.

Status pr mars 2018:

Djupåosen i Selbu: Alle 34 tomter er bortfestet.

Haukåtjern i Selbu: Av 27 tomter er 13 ledige.

Gamle Fossan i Tydal: Alle 33 tomter er bortfestet.

Nye Fossan i Tydal: Regulert for 25 tomter.

Djupåosen hyttefelt

Hyttefeltet ligger sørvest for Sørungen som en del av Morsetmarka g.nr. 71/2 og Guldset g.nr. 148/1 og 2. Adkomsten til hytteområdet dekkes via bomvei, Sørungveien, fra Vikvarvet ca. 15 km. Nye veiløsninger i hytteområdet vil også bidra til lettere adkomst. Det legges opp til at hver hytte tilknyttes med lette adkomstveier.

Området består av blandingsskog med gran og furu med spredte forekomster av bjørk, langs elva og i kantsonene mot myr og dyrka mark. Sørungen og området rundt er et populært utfartsområde både for bygdafolk og andre utenbygds turister. Djupåosen/fellessetra vil være et ideelt utgangspunkt for utfart til fjelltraktene rundt Rensfjellet. Gjennom utmarkslagene er forhold for jakt, fiske og friluftsliv godt tilrettelagt. Også Sørungen vil i denne sammenheng ha en sentral plass, hvor det gjennom utmarkslaget er, eller vil bli tilrettelagt for attraktive aktiviteter.

Hyttefeltet omfatter i alt 34 hyttetomter med punktfeste.

Fossan hyttefelt

Hyttefeltet ligger på eiendommen Fossan gnr. 182/1 i Tydal. Flotte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Gamle Fossan hyttefelt er regulert for 33 festetomter, hvorav alle er bortfestet og nesten alle bebygd. Nye Fossan hyttefelt er regulert for 25 festetomter m/strøm, vann og kloakk. Utbygging av veinettet i Nye Fossan er på det nærmeste ferdig. Installering av strøm planlegges sammen med TrønderEnergi. Men fullføringen av hytteprosjektet ligger fortsatt på vent, i påvente av en løsning for kommunalt avløp.

Haukåtjern hyttefelt

Hyttefeltet ligger nordvest for Haukåtjern, på begge sider av fylkesvei 963, som en del av Solemsmarka, g.nr. 4/1.

Adkomsten til hytteområdet dekkes via allerede anlagte avkjøringer og parkeringsplasser ved fylkesvei 963. Inn i hytteområdet på nordsida av veien er det bygd en skogsvei som dekker disse hyttetomtenes adkomstbehov. Det vil også bli bygget en tilsvarende vei på sørsiden av fylkesveien som skissert på regulerings-kartet. Det legges opp til at hver hytte har mulighet til å tilknyttes hovedveinettet med lette tilknytningsveier.

Solemsmarka og området rundt er et populært utfartsområde både for bygdafolk og andre utenbygds turister. Haukåtjern hytteområde vil være et ideelt utgangspunkt for utfart til traktene rundt Strandfjellet både sommer og vinterstid. Gjennom utmarkslagene er forhold for jakt, fiske og friluftsliv godt tilrettelagt. Fiskevannene i disse traktene ser ut til å bli meget populære etterhvert, med lett adkomst, idylliske omgivelser og godt organisert kortsalg.

Hyttefeltet omfatter i alt 27 hyttetomter med punktfeste.

Søk på leilighet

Det er for tiden ingen ledige leiligheter. Vi legger ut søknadsskjema når vi får ledige leiligheter.

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.