Tilsyn

Ved den nye stiftelseslovens ikrafttredelse 01.01.2005 ble Stiftelsestilsynet opprettet. Stiftelsestilsynet er en egen enhet som har felles ledelse og administrasjon med Lotteritilsynet og sammen utgjør de Lotteri- og stiftelsestilsynet som ligger i Førde. Stiftelsestilsynet har gjennom Stiftelseslov 2001 (som trådde i kraft 01.01.2005) overtatt fylkesmennenes rolle som stiftelsesmyndighet i første instans. Stiftelsestilsynet skal føre tilsyn med stiftelsene i Norge og gi stiftelsene service, veiledning og informasjon. Det skal i tillegg treffe vedtak med hjemmel i stiftelsesloven.

Den overordnede målsettingen for tilsynsarbeidet i Stiftelsestilsynet er å sikre god formålsrealisering i stiftelsene, og at stiftelsene følger sine vedtekter og Stiftelsesloven.

Med en stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt eller flere bestemte formål.