1776 - 1818 Den Angellske kommisjon

Ifølge Thomas Angell's testament skulle forstanderen stå til regnskap for stiftsamtmannen og biskopen som hoveddirektører «samt de andre herrer med inspektører som med dette mitt legatum haver tilsyn».

Med med inspektører må det være siktet til byens capitulare (medlemmer av Domkapitlet). Alle disse utgjorde den såkalte overkommisjon som var det øverste myndighet for fattigvesenet.

Overkommisjonens medlemmer var: Stiftsamtmannen, biskopen, magistratpresidenten, borgermesteren, stiftsprosten, Frue kirkes pastor, diaconus til Domkirken og diaconus til Frue kirke.

Reskript av 21.04.1774 bygger på denne ordning, men instituerer ved siden av forstanderen en inspektør eller kontrollør med den begrunnelse at det gjelder forvaltning av en så stor formue «at de fleste af capitulares ere geistlige embedsmænd hos hvilke ei kan forventes tilstrækkelig indsigt og erfarenhed i bergparters, saugbruks og jordegodsers rette og bedste forvaltning». Inspektøren skulle kontrollere forstanderens forretningsførsel. Dessuten skulle det beskikkes to av byens kyndigste borgere som revisorer.