1818 - 1980 Den Angellske inspeksjon

Administrasjonsordningen ved den Angellske kommisjon ble opphevet ved kongelig reskript 25.05.1818. I dens sted ble det beskikket en inspeksjon som skulle bestå av stiftsoverretters medlemmer, eller en annen lovkyndig mann, og en eller to handelskyndige borgere. Inspeksjonen var underordet stiftsamtmannen og biskopen (stiftsdireksjonen) og skulle utnevnes av regjeringen. Den skulle ha overoppsynet med forstanderen som fremdeles skulle ha den daglige forvaltningen.

Forstanderen skulle opprinnelig utnevnes av regjeringen, men dette ble endret ved kgl.res. av 17.11.1829 slik at utnevnelsen ble foretatt av stiftsdireksjonen.