Djupåosen hyttefelt

Hyttefeltet ligger sørvest for Sørungen som en del av Morsetmarka g.nr. 71/2 og Guldset g.nr. 148/1 og 2. Adkomsten til hytteområdet dekkes via bomvei, Sørungveien, fra Vikvarvet ca. 15 km. Nye veiløsninger i hytteområdet vil også bidra til lettere adkomst. Det legges opp til at hver hytte tilknyttes med lette adkomstveier.

Området består av blandingsskog med gran og furu med spredte forekomster av bjørk, langs elva og i kantsonene mot myr og dyrka mark. Sørungen og området rundt er et populært utfartsområde både for bygdafolk og andre utenbygds turister. Djupåosen/fellessetra vil være et ideelt utgangspunkt for utfart til fjelltraktene rundt Rensfjellet. Gjennom utmarkslagene er forhold for jakt, fiske og friluftsliv godt tilrettelagt. Også Sørungen vil i denne sammenheng ha en sentral plass, hvor det gjennom utmarkslaget er, eller vil bli tilrettelagt for attraktive aktiviteter.

Hyttefeltet omfatter i alt 34 hyttetomter med punktfeste.