Småkraftverk

Hynna, ei sideelv til Nea

Sammen med Opplysningsvesenets fond har vi etablert Hynna Kraft AS. Elva Hynna ligger i Tydal kommune. Konsesjon for utbygging ble gitt i 2010 og kraftverket sto ferdig i mai 2013. Årlig normalproduksjon på ca 12,5 GWH. Installert effekt er 4,5 MW. Opplysningsvesenets fond eier 66,5 prosent av fallet og Stiftelsene 33,5 prosent.

Usma og Gardåa, sideelver til Nea

Disse elvene ligger i Selbu kommune. Stiftelsene, sammen med 6 andre grunneiere, etablerte i 2005 Usma og Gardåa elveierlag og inngikk i 2010 en samarbeidsavtale med TrønderEnergi og selskapet Usma Kraft AS ble stiftet med TrønderEnergi som 80- prosents eier. Stiftelsen har en eierandel på 14 prosent, de andre grunneierne 6 prosent. Stiftelsene eier ca 69 prosent av fallrettighetene.

Konsesjon ble gitt av NVE i 2008

Byggestart var mai 2012 med ferdigstillelse i november 2013.

Fallhøyden i kraftverket er 288 meter med en installert effekt på 9,98 MW. Det gir en årsproduksjon på 32 GWh. Rørgaten er historisk; den 5,4 kilometer lange rørgaten er Norges lengste.

Lødølja, ei sideelv til Nea

Stiftelsene har ytterligere planer for utbygging av Lødølja i Tydal. I 2010 inngikk Stiftelsene sammen med 4 andre grunneiere en utleieavtale av fallet i Lødølja til Fjellkraft AS. Stiftelsene eier 50 prosent av fallet i Lødølja. Her vil Stiftelsene ikke gå inn på eiersida.

Konsesjonssøknaden er nå til behandling. Det forventes avklaring i løpet av 2018. Dette prosjektet blir om lag på størrelse med Hynna hvis det blir realisert. Lødølja ligger i Tydal kommune