Bygging av huset

Thomas Angells Hus har sin opprinnelse i Thomas Angells testamentes 3. codicil datert 1765. Thomas Angell skrev bl.a. «Næsten lige imod Dom-Kirken, haver ieg en eiende Grund-strekning, som for nærværende beboes af 5 Opsiddere, samme Grund som indhegner en anseelig Vidde: er det jeg ville straxen ved min Død, af de in Cassa værende Penger, lage opbygge en Bygning af Anseelse og nødvendige Indretninger med Afdeelinger saaledes: at 4re Kamre varmes af een Kakkelovn og dertil et Kiøkken».

Videre skrev han i sine detaljerte beskrivelse bl.a. dette:

«Når denne Bygning efter Overleg er forferdiged og indrettet til 16 afdeelte Kamere, da intages 16 Personer af begge Kiøn, hvortil hver utvises eet Kammer:men skulde Par Egtefolk Indkomme, da haver de et Kammer til sammen, om samme forlanges.»

Forberedelsene til byggingen startet umiddelbart etter Thomas Angells død i 1767. Bygningen ble oppført som et to etasjers mursteinhus. Huset sto ferdig i 1772. Arbeidet ble ledet av J.C. Neumann. Thomas Angells Hus var ikke ferdig da J.C. Neumann døde, men arbeidet ble ført videre av sønnen, Peter Leonard Neumann med hjelp av bror-sønn Daniel B. Neumann.

I følge testamentets 3. codicil måtte man for å opptas i Thomas Angells Hus høre til den "kondisjonerte" stand og Thomas Angells slekt hadde fortrinnsrett – de skulle være «skikkelige og fattige Enkefruer, Præsteenker, Kiøbmands- og Kongelig Betienters Enker, Ligeledes gamle Frøkener og Jomfruer, samt gamle skikkelige dette steds værende Borgermænd, der udi sin rørende Tid kunde have været Byen til Nøtte»

Med den sosiale utvikling vi etter hvert fikk med utjevning på alle områder tapte dette med stand etter hvert sin betydning.

Thomas Angells Hus ble bygget på det middelalderlige dominikanerklosterets og Peterskirkens grunn og det er antagelig grunnen til at bygningen på folkemunne ble døpt "Klosteret", et navn som brukes på bygningen den dag i dag.

Thomas Angell hadde sikkert ved sine mange reiser og opphold i utlandet sett stiftelser i likhet med den han ønsket å bygge her i byen. Et av forbildene var antakelig Det Harboeske Enke-Fru Kloster i København. Det er vel også mulig at J.C. Neumann, som fikk i oppdrag å utarbeide tegningene til huset har vært påvirket av det samme klosters arkitektur. 

Morten Simonsen Hoff var den første forstander i Thomas Angells Hus. Det var Thomas Angell som hadde bestemt at han skulle ha denne stillingen. Han hadde tidligere vært i hans tjeneste. Hoff deltok i alle forberedelser og utarbeidelsen av planene for bygget. De første 16 "lemmerne" ble allerede i 1770 utvalgt av Hoff. Hoff var født i 1731 og døde i 1773 ugift.

Thomas Angells Hus gjennomgikk i 1835 en hovedreparasjon.  En del "lemmer" flyttet ut av den grunn ut av huset. Det var arkitekt Høegh som ledet arbeidet.